Menu

Obchodné podmienky a ochrana osobných údajov

Obchodné podmienky a ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ:

Hviezdy s.r.o.

Sídlo: Hurbanova 8, Senec, 903 01

Číslo:+421 908 108 028

Email: mojsvetbezrakoviny@gmail.com

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Bratislava I, vložka číslo: 93454/B

IČO:47460008

DIČ: 2023897711

Číslo účtu: účet v EUR: 2100593930/8330 FIO banka

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah, práva a povinnosti medzi predávajúcim (prevádzkovateľ) na strane jednej a kupujúcim (zákazník) na strane druhej. Ebook je označenie jediného produktu na stránke www.mycancerfreeworld.com určeného na predaj a následnú kúpu.

Objednávanie

Postup pri objednávaní eBoku na webstránke www.mycancerfreeworld.com:

Zákazník si objedná eBook „Skutočný príbeh víťazstva nad rakovinou“ za 9,90 €

Následne je presmerovaný na formulár, ktorý je potrebné vyplniť. Obsahuje položky nutné vyplniť kupujúcim pre účely fakturácie daňového dokladu konkrétneho vybraného produktu.

Pred odoslaním tohto formulára je kupujúci povinný potvrdiť, že súhlasí s obchodnými podmienkami.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzatváraná na diaľku.

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje potrebné pre vystavenie daňového dokladu sú považované za prísne dôverné a tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 482/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe.

Potvrdenie objednávky

Po odoslaní objednávky je na zákazníkom uvedený e-mail automaticky odoslaná faktúra k úhrade. Týmto sa považuje objednávka zo strany kupujúceho ako záväzná.

Zrušenie objednávky

Objednávku môže kupujúci zruš písomne oznámením na e-mail uvedený v kontakte tejto web stránky, a to jedine pred jeho úhradou.

Platba

Platbu kupujúci uskutoční na základe faktúry odoslanej na e-mail kupujúceho a to prevodným príkazom na účet predávajúceho alebo platobnou kartou prostredníctvom platobného systému. Po prijatí platby na účet predávajúceho, predávajúci odošle kupujúcemu unikátnu webovú stránku spolu s prislúchajúcim heslom, z ktorej si kupujúci svoj zakúpený ebook stiahne do počítača.

Odstúpenie od zmluvy

Podľa zákona § 12 č. 108/2000 Z. z. je spotrebiteľ oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, teda eBooku.

Reklamácie

V prípade, že po zaplatení za objednaný produkt nebude na email kupujúceho ebook doručený, je potrebné skontrolovať zložku SPAM. Ak ani v tejto zložke zakúpený email s ebookom nebude, treba počkať aspoň 60 minút a skontrolovať email znova. V prípade akýchkoľvek problémov poslať reklamáciu e-mailom na: mojsvetbezrakoviny@gmail.com alebo sa ohlásiť telefonicky na čísla ktoré sú uvedené v menu kontakt na www.mycancerfreeworld.com

Na naše produkty poskytujeme garanciu vrátenia peňazí až na 30 dní. Ak nebudete počas tohto obdobia s našou knihou spokojní, napíšte nám e-mail na mojsvetbezrakoviny@gmail.com alebo na číslo +421 908 108 028 a my Vám vrátime peniaze. A to aj bez uvedenia dôvodu z Vašej strany.

Na Váš e-mail odpovieme čo najskôr a túto našu odpoveď budete môcť považovať za potvrdenie o prijatí Vašej reklamácie.

Záverečné ustanovenia

Kupujúci si je vedomý autorských práv k zakúpeným produktom. Akékoľvek kopírovanie a poskytnutie zakúpených produktov tretej strane je trestné v zmysle platných zákonov. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek neautorizované kopírovanie, preklad, duplikácia, import a distribúcia v celku alebo po častiach, akýmkoľvek spôsobom, vrátane elektronického kopírovania, uchovávania alebo prenosu, je porušením príslušných zákonov. Žiadna časť tejto knihy nesmie byť bez písomného súhlasu majiteľa práv rozmnožovaná, uchovávaná, uložená vo vyhľadávacom systéme, ani prenášaná v akejkoľvek forme alebo akýmikoľvek elektronickými, fotografickými, či záznamovými prostriedkami.

Kupujúci prehlasuje, že pred odoslaním objednávky sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

Tieto obchodné podmienky boli sformulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku, telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Obchodné podmienky v tomto znení sú platné od 29.10. 2016